Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA
Prowadzenie działalności kulturalnej

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury, 34-735 Niedźwiedź 130, telefon: 18 331 70 99, e-mail: gbiok.niedzwiedz@gmail.com  (dalej GBiOK)

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Nocoń,  e-mail : iod.nocon@gmail.com

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu GBiOK w Niedźwiedziu w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,  na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz regulaminów wewnętrznych dostępnych na stronie internetowej administratora oraz w jego siedzibie.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana osobowych będą:

- odbiorca  publiczny w  związku z informacjami zamieszczanymi przez administratora i współpracujące z nim podmioty i organizacje na tablicach informacyjnych, stronach internetowych,

- inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych, właściwych ze względu na ww. cel  przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, w  tym  regulacji wewnętrznych administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Prowadzenie działalności bibliotecznej

 

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury, 34-735 Niedźwiedź 130, telefon: 18 331 70 99, e-mail: gbiok.niedzwiedz@gmail.com (dalej GBiOK)

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Nocoń, e-mail iod.nocon@gmail.com

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu GBiOK w Niedźwiedziu w zakresie organizowania i prowadzenia działalności bibliotecznej,  na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz regulaminów wewnętrznych dostępnych na stronie internetowej administratora oraz w jego siedzibie.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz GBiOK,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.